Svenska dryckesakademiens årsmöte 27-29 april 2018

Härmed hälsas du som är ledamot varmt välkommen till svenska dryckesakademiens årsmöte 27 – 29 april 2018, Rörstångagården

Premilinär dagordning
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
2. Fastställande av röstlängd för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. Året som gått
a. Presidiets verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b. Presidiets förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisionsberättelsen för verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för presidiet för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av årsavgifter.
10. Fastställande av ev. verksamhetsplan och behandling av budget för det kom-mande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Val av preses för en tid av 2 år
12. Val av övriga funktionärer i presidiet för en tid av 2 år
13. Val av revisor för en tid av 1 år.
14. Inval av nya ledamöter
15. Behandling av presidiets förslag och i rätt tid inkomna motioner.
16. Ciderworkshopen i Köping (Lena)
17. Ny Nordisk Dryck (Martin)
18. Nomineringen till 2018 års pris stänger
19. Provning av medhavda drycker
20. En svensk ostbricka med svenska drycker till (Martin)
21. Övriga frågor
22. Mötet avslutas